• การส่งเสริมการเกษตร
 • กรมประมง
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
 • มหาลัยเกษตรศาสตร์
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมป่าไม้
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 • กรมชลประทาน
 • ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ไทยรัฐ
 • สยามรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • แนวหน้า
 • บ้านเมือง
 • ผู้จัดการ
 • สยามธุรกิจ
 • เสรีรายวัน
 • บางกอกโพสต์
 • CNN
 • BBC
 • INN
 • ThaiPost
 • The Nation


 • ธอส.ปล่อยกู้ชาวเขา

  ธ.ก.ส.ปิ๊งไอเดีย เดินหน้าปล่อยกู้ชาวเขา ระบุ ต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงบริการและแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมโดยไม่มีเส้น พรหมแดนระหว่างภาคการเงินในชนบทกับภาคการเงินในเมือง นำร่องเกษตรกรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือที่มีกว่า 8 แสนคน

  เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับนายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม มือในการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนพื้นที่สูง

  โดยมุ่งเสริมสร้างพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงให้เข้มแข็ง สามารถจัดการด้านการผลิตและการตลาดแบบครบวงจร อันจะนำไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้โครงการ หลวง ทั้งในพื้นที่โครงการหลวง 38 แห่ง ใน 21 อำเภอ ของ 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และลำพูน รวมทั้งพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงอีก 28 แห่ง ใน 23 อำเภอ ของ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน กำแพงเพชร ตาก กาญจนบุรี ลำพูน และพะเยา


  นายลักษณ์ กล่าวต่อว่า ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ต้องการให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการและแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมโดยไม่มีเส้น พรหมแดนระหว่างภาคการเงินในชนบทกับภาคการเงินในเมือง หมายถึงเกษตรกรในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการบริการของ ธ.ก.ส. ได้

  การร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในครั้งนี้จึงเป็นการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การดำเนินงานดังกล่าวของ ธ.ก.ส. ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขาเผาต่างๆ มีจำนวนถึง 851,282 คน ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร


  นอกจากนี้ การที่เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมประกอบกับการให้องค์ความรู้ การส่งเสริมพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดอย่างครบวงจรจะทำให้เกษตรกรบนพื้นที่ สูงเหล่านั้นหยุดการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ จึงเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง


  ทั้งนี้ ภารกิจที่จะทำร่วมกันนอกจากส่งเสริมด้านการผลิตแล้วยังจะมีการเชื่อมโยงการ ตลาดของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจาก สวพส. กับเครือข่ายการตลาดของ ธ.ก.ส

  ธ.ก.ส. เล็งเห็นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยและการบุกรุกทำลายป่าเพื่อทำเกษตรกรรมของชาวเขา เผ่าต่างๆได้ โดยหันมาทำการเกษตรจากการส่งเสริมและให้ความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูงในการปลูกไม้ผลเมือหนาว เช่น บ๊วย สาลี่ พลับ พลัม ผักเมืองหนาว ไม้ตัดดอก และชาพื้นเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ภารกิจที่จะทำร่วมกันนอกจากส่งเสริมด้านการผลิตแล้วยังจะมีการเชื่อมโยงการ ตลาดของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจาก สวพส. กับเครือข่ายการตลาดของ ธ.ก.ส. อันจะนำไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู้โครงการ หลวง รวมทั้งการจัดเวทีกระบวนการเรียนรู้เพื่อขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ บนพื้นที่สูงต่อไป”นายลักษณ์ กล่าวทั้งนี้ ในปัจจุบัน ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่สมาชิกของมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 1,698 ราย เป็นเงินให้สินเชื่อจำนวน 24,816,000 บาท เป็นการให้สินเชื่อในรูปของวัสดุการเกษตรผ่านมูลนิธิโครงการหลวง ..